Culture01

شباهت های فرهنگی بین ایران و ترکیه

یکی از کشورهایی که با ایران هم مرز است ترکیه است که دارای تاریخ و فرهنگ غنی است. گرچه یک کشور اروپایی به حساب می آید، سنت ها و فرهنگ ترکیه همچنان تأثیرات اسلامی را حفظ کرده است و آداب و رسوم غربی را به طور کامل در بر نمی گیرد. رعایت برخی از روایات اس ...